Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

Juni 2021

Inschrijving en betaling

 • De inschrijving van een minderjarige leerling dient door de ouders/verzorgers te geschieden. Daarmee verklaren de ouders/verzorgers zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.
 • Inschrijven geschiedt door het digitale inschrijfformulier op www.jeugdtheaterhuis.nl in te vullen en te versturen en het inschrijfgeld (te weten € 10,-) middels toestemming voor een eenmalige incasso te betalen aan het Jeugdtheaterhuis. Per seizoen is één keer inschrijfgeld verschuldigd, ongeacht het aantal te volgen lessen.
 • Het lesgeld kan uitsluitend via automatische incasso in één of in meerdere termijnen betaald worden.
 • Mogelijke betaaltermijnen zijn:
  Musical- en Theaterlessen S 1 termijn
  Overige lessen 1 of 7 termijnen
  Op de factuur van het lesgeld, die na de start van de lessen wordt verstuurd, staan de incassodata vermeld.
 • Met het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden machtigt de rekeninghouder het Jeugdtheaterhuis om de betaling via automatische incasso te laten verlopen.
 • Bij inschrijving verplicht(en) de leerling en/of de ouders/verzorgers zich tot het betalen van het gehele lesgeld.
 • Plaatsing van leerlingen gebeurt op volgorde van inschrijving. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en leeftijd is het mogelijk dat een leerling in een andere lesgroep of op een andere lestijd wordt ingedeeld, dan waarvoor de leerling zich heeft ingeschreven.
 • Indien een leerling zich inschrijft als de lessen al zijn gestart, wordt het aantal gemiste lessen naar rato in mindering gebracht op het lesgeld.
  – Afwezigheid bij, of het afbreken van de lessen geeft geen recht op vermindering of teruggave van het lesgeld. Een uitzondering hierop is dat de eerste les als proefles beschouwd mag worden. Indien een leerling direct na deze eerste les afziet van het volgen van de overige lessen, dient dit per email te worden gemeld aan info@jeugdtheaterhuis.nl. Het eventueel betaalde lesgeld zal worden teruggestort.
 • Wanneer een leerling langer dan twee maanden ziek is of naar een plek buiten de regio verhuist, kunt u schriftelijk om teruggave van het restant lesgeld verzoeken, vergezeld van doktersverklaring of bewijs van verhuizing.
 • Als er niet (tijdig) betaald wordt, kan het Jeugdtheaterhuis een incassobureau inschakelen. Incassokosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de betaling plichtige. Als de betaling plichtige in gebreke blijft, kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarmee de betalingsplicht vervalt. Wie nog achterstallig lesgeld verschuldigd is, kan pas deelnemen aan de lessen in het volgende lesseizoen indien aan de betalingsplicht is voldaan.

Uitval van lessen en overmacht

 • Het Jeugdtheaterhuis heeft de intentie om alle lessen, die aan het begin van het seizoen volgens het lesrooster schriftelijk zijn vastgelegd, volledig te verzorgen.
 • Het Jeugdtheaterhuis is gerechtigd wegens bijzondere omstandigheden – waaronder overmacht 
 • de lessen op een andere passende wijze, zoals online, te leveren. Het Jeugdtheaterhuis zal daartoe overgaan als de desbetreffende discipline zich daartoe leent, hetgeen ter beoordeling is van het Jeugdtheaterhuis. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming van de overeenkomst die niet aan het Jeugdtheaterhuis kan worden toegerekend omdat deze buiten haar invloedssfeer liggen. Bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, explosies, natuurrampen, pandemieën, epidemieën, overstromingen, onlusten of rellen.
 • Het Jeugdtheaterhuis zal zich echter tot het uiterste inspannen uitgevallen lessen op een andere wijze te verzorgen of op een later tijdstip in te halen.

Eventuele terugbetaling lesgeld

 • Indien (een deel van) de lessen worden geannuleerd als gevolg van maatregelen, richtlijnen en/of verordeningen die door de rijksoverheid, gemeentes en brancheverenigingen worden ingesteld bijvoorbeeld ter bestrijding van het corona-virus, en niet op een andere wijze of op een later tijdstip kunnen worden verzorgd, betaalt het Jeugdtheaterhuis het lesgeld voor de niet genoten lessen terug.

Aansprakelijkheid

 • Het Jeugdtheaterhuis is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen en/of derden, noch voor letsel van leerlingen en/of derden.
 • Zolang de leerlingen onder toezicht staan van het Jeugdtheaterhuis is de aansprakelijkheid van leerlingen meeverzekerd voor zover zij dit risico niet elders hebben verzekerd.
  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van de leerlingen ten opzichte van elkaar.
 • Wanneer ouders/verzorgers meerdere leerlingen vervoeren gaat het Jeugdtheaterhuis er van uit dat de bestuurder een inzittenden verzekering heeft en er niet meer personen vervoerd worden dan is toegestaan (is afhankelijk van het aantal veiligheidsgordels in de betreffende auto aanwezig). Deze informatie is van belang voor zowel de vervoerende ouders als de ouders die hun kind meegeven aan iemand anders.

Toegang tot lessen

 • Het is ouders/verzorgers niet toegestaan een les bij te wonen. Geïnteresseerde vriendjes of vriendinnetjes mogen alleen met vooraf gegeven toestemming van de locatieleider of de betreffende docent een les bijwonen. Aan het einde van het seizoen krijgen ouders/verzorgers een uitnodiging voor het bijwonen van de eindpresentatie.
 • Indien een leerling niet in staat is een les of repetitie bij te wonen, dient de leerling dit zo spoedig mogelijk per e-mail door te geven aan de locatieleider, met vermelding van naam en lescode. Regelmatig verzuim van lessen/repetities kan leiden tot ontzegging van het volgen van lessen of het meewerken aan een theaterproductie.

Auteursrecht en foto-/video-opnamen

 • De activiteiten en voorstellingen van het Jeugdtheaterhuis zijn beschermd door het auteursrecht.
 • Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Jeugdtheaterhuis is niet toegestaan.
 • Beeldmateriaal en geluidsopnamen gemaakt door het Jeugdtheaterhuis zijn eigendom van het Jeugdtheaterhuis.

Meedoen: 7 weken musical- of theaterles!

Gratis workshop Storytelling woensdag 14 juni – doe je mee?

In het kader van ons nieuwe project Your Stories organiseren we een gratis workshop Storytelling voor jongeren op woensdag 14 juni om 15:00-17:00 uur. Lees meer via de knop hieronder.

Volg je ons al op Instagram? @your_storiesgouda