Skip to content

Privacy Statement

Privacy Statement

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, gevestigd en kantoor houdend aan de Turfsingel 34c, 2802 BC, te Gouda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens:
Privacy officer is A.E. Keegel te bereiken via info@jeugdtheaterhuis.nl

De bepalingen in dit privacy statement gelden voor de gebruikers (onder wie leerlingen en hun ouders/verzorgers) van de diensten van het Jeugdtheaterhuis. Het Jeugdtheaterhuis neemt de privacy van de gebruikers serieus en gaat zorgvuldig om met (persoons-)gegevens.
Jeugdtheaterhuis heeft dit privacy statement opgesteld om u, als gebruiker te informeren over het beleid en procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en op andere wijzen verwerken van (persoons-)gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Jeugdtheaterhuis verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt

Leerling en ouder/verzorger
tbv registratie, facturatie, presentie en arbeidsinspectie

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Rekeningnummer
 • Bijzondere persoonsgegevens: geslacht, school, BSN nummer leerling, beeld

Medewerker
tbv opstellen en uitvoeren contract en inschrijving KvK

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN nummer
 • Nummer KVK
 • Btw nummer
 • Rekeningnummer
 • Bijzondere persoonsgegevens: geslacht, samenlevingsvorm, opleiding, VOG, beeld

Donateur
tbv registratie, facturatie

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Rekeningnummer

Overige relaties
tbv relatiebeheer (communicatie en uitnodiging beleid)

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bijzondere persoonsgegevens: geslacht

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Het Jeugdtheaterhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Websites van derden

Als u op de Jeugdtheaterhuis website een internetlink volgt naar de website van een derde, verlaat u daarmee de website van het Jeugdtheaterhuis. Op het gebruik van die website zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacy statement van Jeugdtheaterhuis uitdrukkelijk niet van toepassing, maar gelden de voorwaarden van die derde. Jeugdtheaterhuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de website(s) van derden.

Inschakelen van derden

Het Jeugdtheaterhuis verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken en Google analytics

Jeugdtheaterhuis gebruikt functionele, cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jeugdtheaterhuis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Jeugdtheaterhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jeugdtheaterhuis.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Het Jeugdtheaterhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Jeugdtheaterhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jeugdtheaterhuis.nl

Mocht u nog vragen hebben over ons privacy beleid dan kunt u contact met ons opnemen:
Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
Turfsingel 34c
2802 BC Gouda 085-7820982
of per e-mail: info@jeugdtheaterhuis.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 41173791
BTW-nummer: 8000.05.545.B.01

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland juli 2021

Meedoen: 7 weken musical- of theaterles!

Gratis workshop Storytelling woensdag 14 juni – doe je mee?

In het kader van ons nieuwe project Your Stories organiseren we een gratis workshop Storytelling voor jongeren op woensdag 14 juni om 15:00-17:00 uur. Lees meer via de knop hieronder.

Volg je ons al op Instagram? @your_storiesgouda